Beskidówka

BESKIDÓWKA

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem

§1.

I. Regulamin określa zasady obowiązujące na terenie Beskidówki oraz jest nierozłączną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez opłacenie lub zadatkowanie pobytu.

II. Po dokonaniu w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Jest on dostępny do wglądu zarówno na recepcji oraz na stronie internetowej www.beskidowka.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie pensjonatu Beskidówka.

III. Faktury za pobyt (imienne i na firmę) wystawiamy na życzenie gościa do trzech dni po zakończonym pobycie.

§2.

I. Pobyt w Beskidówce wynajmowany jest na doby po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

II. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 16:00 do 12:00 dnia następnego.

III. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości ok 30% wartości całości zamówienia lub 50% w przypadku pobytów świątecznych. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania gotówką (wyjątkiem są pobyty jednodniowe, które są płatne w całości na konto bankowe – płatność traktowana jest jako zadatek).

IV. Beskidówka nie zwraca kosztów zadatku, całkowitego kosztu pobytu za wcześniejsze wymeldowanie przez Gościa, bądź przez przymusowe zakończenie umowy najmu w przypadku niewywiązywania się z ogólnych warunków regulaminu. W przypadku działania sił wyższych zadatek również nie podlega zwrotowi.

V. Prośba o przedłużenie pobytu może zostać uznana najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu Gościa pod warunkiem, że pomieszczenia te nie zostały w tym terminie zarezerwowane dla kolejnych Gości.

VI. Beskidówka zastrzega sobie odmówienie przedłużenia pobytu oraz wcześniejsze wypowiedzenie umowy szczególnie osobom nie stosującym się do zasad określonych w regulaminie oraz sprawiających trudności dla personelu oraz innych zameldowanych gości.

§3.

I. Zameldowani goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie pensjonatu Beskidówka spowodowane w wyniku jego działania, bądź osób za które jest odpowiedzialny, w tym gości go odwiedzających.

II. Gościom zameldowanym zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Beskidówce. Pokój jest wynajmowany tylko dla osób wcześniej zameldowanych.

III. Wszelkie usterki w pomieszczeniach wynajmowanych prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

IV. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach wynajmowanych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

V. Dzieci poniżej 18. roku życia muszą znajdować się pod stałym nadzorem i należytą opieką opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe szkody w wyniku ich działania. Korzystanie z udogodnień na terenie pensjonatu w przypadku nieletnich i ich opiekunów odbywa się na własną odpowiedzialność.

VI. Wszelkie nieprawidłowości w udogodnieniach na terenie pensjonatu należy zgłaszać do właściciela. Korzystanie ze wszystkich udogodnień odbywa się na własną odpowiedzialność najemcy i oznacza, że zapoznał się z jego stanem faktycznym oraz nie wnosi żadnych roszczeń.

VII. Postępowanie w przypadku urazu : niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej sytuacji właściciela obiektu następnie zawiadomienie odpowiednich służb pod numerem alarmowym 112

VIII. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia w wyniku działań natury – katastrof żywiołowych np. pożar, powódź, wichura : niezwłoczna ewakuacja z budynku następnie powiadomienie właściciela obiektu o zdarzeniu oraz zawiadomienie odpowiednich służb pod numerem alarmowym 112

§4.

I. Po zameldowaniu Goście otrzymują klucze. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach. Złamanie kluczy powoduje

obowiązek zapłaty za dorobienie kluczy.

II. Każdorazowo opuszczając wynajmowane pomieszczenie gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

III. W Beskidówce obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

IV. Sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń odbywa się samodzielnie przez gościa. Po opuszczeniu pokoju prosi się o pozostawienie porządku.

V. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z właścicielem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.

VI. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

VII. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz chodzenia w butach narciarskich.

§5.

I. Beskidówka nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.

II. Beskidówka udostępnia parking bezpłatny, niestrzeżony i nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu.

§6.

I. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.

II. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Beskidówkę dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Beskidówce. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

III. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

IV. Beskidówka ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu oraz profesjonalną i miłą obsługę.

V. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Życzymy udanego pobytu